Pulen-yn-de-pot


Omschrijving:

Sybren joech him oer oan it feest fan it yrrasjonele sunder ien remming te fielen. Meidwaan understelde frijwilligens, der wie lykwols gjin sprake fan, mar dat joech no neat. Hy gong op yn it momint en liet him meitogje troch it fjoer fan de unberonge groepsdrift. De ober hie besocht harren del te bedzjen. Doe't Richie in klap fan him krige waarden de soasjeteitsleden sels lilk en soene sy de ober te nei. De praeses fan de Kroechkommisje wie der lokkigernoch foar sprongen. Sybren liet de skurvens no oer him komme. Der siet eat ferskriklik mis. Hy hie syn eigen yndividualiteit oerjun en him oerlevere oan de machten fan de groep. It wie net te miskennen dat Anjelique der prachtich utseach, syn jierklubmaten soene him der ek op wurdearje. Mar dy wurdearring woe er net. De twifel begun stadichoan op te lossen. Dates binne maklik te skoaren yn it studintelibben, mar froulju binne komplisearre. Se sizze net altyd wat se tinke en ferwachtsje fan alles fan Sybren mar se sizze net dudlik wat. Hy siket in balans tusken frijheid en ferbining en stelt himsels derby essinsjele fragen oer doel en wearde fan syn libben. De fyfte roman fan Sjieuwe Borger lit de untjouwing fan Sybren sjen tsjin de eftergrun fan it studintebestean yn de sted en op it plattelan.

    EAN Code:
  • 9789463651110Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 6.50
 

©2022 Grote keuze op Abonnementengids.nl | Privacy statement